Obvestilo o video nadzoru

OBVESTILO O VIDEO NADZORU v Segrap, d.o.o., Glavni trg 13, Ljutomer

Obvestilo vsebuje osnovne informacije o sistemu video nadzora Segrap d.o.o. in se uporablja v informativne namene. Konkretneje je video nadzor urejen z Globalnim SOP za video nadzor in Pravilnikom o video nadzoru.

1. Upravljavec zbirke podatkov

Upravljavec zbirke podatkov je Segrap d.o.o. Kontaktni podatki so navedeni spodaj v tem dokumentu.

2. Kratki opis pokritosti sistema video nadzora

Lokacije kamer in koti snemanja so odrejeni na osnovi analize nevarnosti in so kamere postavljene samo na najbolj pomembnih mestih v zgradbah in zven njih, kot so vhodi v objekte, stranski vhodi v objekte in pomembnejših conah (tehnični del), ki zahtevajo dodatno varovanje.

3. Pravni temelj za video nadzor

Uporaba našega video nadzora je nujna za upravljanje in vodenje poslovne dejavnosti (za zaščito, varnost in kontrolo pristopov), kot je ugotovljeno v odločitvi o uvedbi sistema video nadzora in imenovanju pooblaščenega delavca za video nadzor z dne 6.3.2023. 

Skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov (Uredba EU 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES, se video nadzor sme izvajati samo z namenom, ki je nujen in utemeljen za zaščito oseb in premoženja, če ne prevladajo interesi snemane osebe, ki so v nasprotju z obdelavo podatkov.

Z vsem zgoraj navedenim ima Segrap d.o.o. zakonski temelj in jasne postopke za svoj sistem video nadzora.

4. Zbrani podatki in namen video nadzora

Zbrani podatki: posneti materiali (digitalni posnetki z zabeleženim časom, datumom in lokacijo).

Namen: Segrap d.o.o. upravlja s sistemom video nadzora z namenom zavarovanja: varnosti, zaščite in nadzora poslovnih zgradb in prostorov ter zaščita in varnost zaposlenih, obiskovalcev, premoženja, arhiva in dokumentov, ki se nahajajo ali so shranjeni v prostorih Segrap d.o.o. Namen sistema je tudi preprečevanje in obvladovanje incidentov in istočasno preprečevanje njihovih pojavov. S pomočjo sistema se, če je to potrebno, omogoča zbiranje potrebnih elementov za izvedbo preiskav o ekscesih ter analizo možnih nevarnosti. 

Omejevanje namena: Segrap ne nadzira območja zaradi vdora v zasebnost. Nadzor je omejen na najmanjši mogoč obseg. Sistem se ne uporablja za nadziranje dela zaposlenih ali prisotnosti. Sistem se tudi ne uporablja kot orodje za preiskovanje ali prisilnih postopkih razen, če gre za varnostni incident ali kaznivo dejanje. 

5.  Kdo ima pristop k posnetkom video nadzora, komu smejo biti pokazani

Kdo ima dostop do podatkov: Direktor Segrap-a Miran Blagovič, pomočnik direktorja Nenad Blagovič in tehnični direktor Janez Rožmarin.

Vpogled in prenos podatkov: Informacije, zbrane v okviru video-nadzornega sistema, se lahko posredujejo varnostnim, pravosodnim organom in organom pregona Republike Slovenije za namene preiskav ali pregona kaznivih dejanj. Vsi prenosi in razkritja izven podjetja Segrap d.o.o. so dokumentirani in predmet stroge ocene nujnosti takega prenosa.

6. Kako se podatki varujejo in hranijo

Nenehno se uvajajo tehnični in fizični ukrepi z namenom jamstva varnosti sistema in varovanja podatkov. Pristop posnetkom video nadzora in/ali tehnični strukturi sistema je omejen na pooblaščene osebe, le-tem pa je dovoljen pristop v skladu z njihovimi pooblastili. 

7. Kako dolgo se posnetki hranijo 

Posneti materiali se hranijo največ 3 mesece. Če je posnetek potrebno hraniti zaradi nadaljnje preiskave ali kot dokaz nekega varnostnega incidenta, se lahko hrani dokler traja preiskava, vendar največ deset let.

8. Kako osebe katerih podatki se obdelujejo lahko preverijo obdelavo njihovih podatkov ali zahtevajo izbris svojih podatkov ali vložijo pritožbo

Vsa vprašanja o sistemu video nadzora in obdelavi osebnih podatkov se lahko pošljejo Segrap, d.o.o. Občani imajo pravico vpogleda svojih osebnih podatkov ter pravico popraviti svoje osebne podatke in dopolniti pod določenimi pogoji navedenimi v zakonu o varstvu osebnih podatkov in Pravilniku o video nadzoru. Vsaka zahteva za vpogled, popravek, blokiranje in/ali izbris osebnih podatkov je potrebno poslati na naslov: 

Segrap, d.o.o.

Glavni trg 13

9240 Ljutomer

Naslov e-pošte: info@segrap.si 

Tel.+386 2 585 1700

Vsak posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu R Slovenije na E mail : gp.@ip-rs.si., če smatra, da mu je pri obdelavi osebnih podatkov Segrap d.o.o. kršil njegove pravice iz Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov  in Zakon o varstvu osebnih podatkov. 

Pred vložitvijo pritožbe vsem svetujemo, da se najprej obrnejo na Segrap d.o.o. (kontaktni podatki so navedeni zgoraj). 

 

Ljutomer, 6.3.2023

Segrap d. o. o., Ljutomer
Direktor: Miran Blagovič